Disclaimer

Rockfield Property Management B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel  mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede  toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden  diensten. Rockfield Property Management B.V. behoudt zich het recht voor om de  inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.  

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet  meer actueel zijn, dan aanvaardt Rockfield Property Management B.V. geen enkele  aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Rockfield Property  Management B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van  storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.  

Rockfield Property Management B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of  andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen  aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.  

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene  uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid  aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens  

Rockfield Property Management B.V. dan wel de gevolgen daarvan. Rockfield Property  Management B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar  of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.