PRIVACY STATEMENT 

Persoonsgegevens 

Rockfield Property Management B.V. is de beheerder van de website www.roofz.eu Uw persoonsgegevens worden door Rockfield Property Management B.V. gebruikt  om u de op de website aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid  te stellen om op zodanige wijze van onze website gebruik te maken dat rekening.

wordt gehouden met uw voorkeuren en interesses. Deze persoonlijke benadering is  mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan. Vanzelfsprekend respecteren en  waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn  (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Volledigheidshalve merken wij op dat Rockfield Property Management B.V. als  ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de  Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aangemerkt. Waar in dit privacy  statement wordt gerefereerd aan Rockfield Property Management B.V., wordt  hieronder verstaan: Rockfield Property Management B.V. en haar groepsmaatschappijen (Rockfield Real Estate, ROOFZ). 

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Rockfield Property  Management B.V. worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden  verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel  corrigeren. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Rockfield Property Management B.V. verwerkt in ieder geval de gegevens die door u  aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven telefoonnummer, e-mail  adres, naam, huisadres, reacties, interesses en voorkeuren). Rockfield Property  Management B.V. verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens,  waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, politieke  voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.  Rockfield Property Management B.V. behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze  bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke  toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn  gemaakt.

Antecedentenonderzoek 

Rockfield Property Management B.V. maakt u er op attent dat zij bij een verzoek tot  huren, ter beoordeling van een eventueel financieel risico, een credit-check mag  uitvoeren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in  de afgelopen jaren. Daarnaast raadpleegt Rockfield Property Management B.V. gebruik van het Kansen- & Klachtenregister, waarin ongewenst huurdergedrag zoals  woonfraude, huurfraude, oneigenlijk gebruik gehuurde en overlast, wordt vastgelegd.  Ongewenst huurdergedrag wordt door Rockfield Property Management B.V. ook  gemeld in het Kansen & Klachtenregister. 

Gekwantificeerde gegevens 

Daarnaast houdt Rockfield Property Management B.V. bij welke onderwerpen of  toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke  onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens  worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Rockfield  Property Management B.V. of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te  vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. Daarbij worden geen  persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker  gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Rockfield Property Management  B.V. het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant  worden gevonden door de bezoekers, waardoor Rockfield Property Management  B.V. de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen. 

Om bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand  naar uw computer gestuurd, een zogenaamde cookie. Een cookie is voornamelijk  bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te  kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij  gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen.  Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt  van onze website, vanaf welke site u www.roofz.eu bezoekt, hoelang u onze site  bezoekt, wanneer u www.roofz.eu verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat  (of uitlogt). 

De partners waar Rockfield Property Management B.V. mee samenwerkt, hanteren  eigen privacy voorwaarden. Rockfield Property Management B.V. is niet 

verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of  nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving. 

Cookies 

Rockfield Property Management B.V. gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: 

Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website  van www.roofz.eu. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online  dienstverlening vanuit Rockfield Property Management B.V. aan haar (online) klanten  gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke  meetgegevens te achterhalen worden indirecte (3e partij) cookies gebruikt die u zelf,  desgewenst, in uw browser en / of internetinstellingen kunt activeren en /of  deactiveren; het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie.  Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw  browser en / of internetinstellingen activeren en /of deactiveren. Indien directe  cookies in uw browser “uit” staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de  website www.roofz.eu u als bezoeker / klant biedt. 

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of  internetinstellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies  accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies  verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen  van uw computer / internet instellingen). LET OP: het uitzetten van cookies kan uw  gebruik van onze website, www.roofz.eu, en diensten beperken. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Rockfield Property Management B.V. verwerkt de hierboven opgesomde gegevens  om bezoekers, die gebruik (wensen te) maken van de op de website aangeboden  diensten, deze diensten te kunnen leveren en in de gelegenheid te stellen om actief  van de website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke  voorkeuren en interesses van bezoekers. Daarnaast verwerkt Rockfield Property  Management B.V. de gegevens voor algemeen relatiebeheer evenals interne  acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de  wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op  een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Rockfield Property 

Management B.V. deze heeft verkregen. In geen geval zal Rockfield Property  Management B.V. uw persoonsgegevens aan derden (zijnde personen of  ondernemingen buiten Rockfield Property Management B.V.) verstrekken voor hun  marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming. 

Rockfield Property Management B.V. draagt er zoveel mogelijk zorg voor om  passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om  persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van  onrechtmatige verwerking. 

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens 

U kunt Rockfield Property Management B.V. laten weten geen prijs te stellen op  direct marketing van de zijde van Rockfield Property Management B.V. Indien u van  mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor  de doeleinden waarvoor zij door Rockfield Property Management B.V. verwerkt  worden, kunt u uw persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen.